Tỷ số bóng đá việt nam - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Kế toán (Cao đẳng)

Thứ năm - 25/08/2018 10:08

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH ĐÀO TẠO: KẾ TOÁN  - (Accounting)

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

Mã ngành: 6340301

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 312 /QĐ-CĐPĐ ngày 20 tháng 7 năm 2017
  của Hiệu trưởng trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng)

 

1. Yêu cầu về kiến thức:  

     - Hiểu biết và vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong công việc và cuộc sống;

     - Có những kiến thức cơ bản về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn để làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

     - Trình bày được các kiến thức cơ bản của kinh tế học vi mô, luật kinh tế, quản trị học, những lý luận khoa học về thống kê, tài chính tiền tệ, làm nền tảng tiếp thu kiến thức toàn diện, rèn luyện kỹ năng chuyên môn về kế toán;

     - Giải thích được kiến thức về tài chính, thống kê, kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích hoạt động kinh doanh… của đơn vị cụ thể;

     - Thực hiện được chế độ kế toán về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán;

     - Nghiên cứu được các chế độ về tài chính, kế toán, thuế tại đơn vị.

2. Yêu cầu về kỹ năng:

2.1.Kỹ năng cứng:

     - Có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, thực hiện được việc lập, phân loại, kiểm tra và xử lý chứng từ kế toán;

     - Ghi chính xác chứng từ kế toán vào sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội khác;

     - Lập được các báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế định kỳ;

     - Phân tích được tình hình tài chính tại đơn vị;

     - Thực hiện được công việc kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của đơn vị;

     - Cung cấp được thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

     - Sử dụng được các phần mềm kế toán và các phần mềm khác;

     - Cập nhật các chính sách và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.

2.2.Kỹ năng mềm:

     - Kỹ  năng  giao  tiếp, có  chiến  lược  giao  tiếp,  biết  cách  tổ  chức giao  tiếp, giao  tiếp được bằng văn bản, và thu hút trong giao tiếp;

     - Kỹ năng viết báo cáo, truyền đạt, thuyết trình, trình bày những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế,... thông qua các báo cáo thuyết trình chuyên môn; báo cáo môn học;

     - Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp;

     - Có kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học tập, tự phát triển, nghiên cứu độc lập và thích ứng với môi trường kinh doanh.

     - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

     - Tin học:  Có năng lực tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương

3. Yêu cầu về thái độ:

     - Có đạo đức nghề nghiệp, lòng đam mê với nghề, không kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật.

     - Có nhận thức đầy đủ, đúng đắn và có trách nhiệm đối với nghề nghiệp.

     - Có thái độ tích cực, sáng tạo và cầu tiến trong công việc.

     - Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết trong nội bộ tổ chức.

     - Có động cơ học tập vì sự phát triển bản thân và nghĩa vụ với gia đình, xã hội.

4.Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

     - Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc thuộc các bộ phận kế toán ở các loại hình doanh nghiệp, các cơ quan quản lí nhà nước, đơn vị sự nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội;

     - Nghiên cứu, giảng dạy (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) Kế toán tại các trường trung cấp chuyên nghiệp.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn (liên thông lên Đại học);

- Người học có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế;

    

 


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN